Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Kalendarz herbarysty

Znów zadanie dla ambitnych: rodzaj Carex czyli turzyce. Kto potrzebuje materiału porównawczego, pod zamieszczonym linkiem znajdzie kolekcję ponad 5 tysięcy turzyc z kolekcji W. Lackowitza. Rośliny zbierane były w XIX wieku głównie z terenu Polski i Niemiec.
- Odnośnik do kolekcji -

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zielnik.biol.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-10-17.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-26 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu mogą posiadać wielokrotne nagłówki H1.
  • W serwisie występują problemy z właściwą definicją struktury nagłówków.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
  • W serwisie występują problemy z obsługą menu rozwijalnego przy użyciu programu odczytu ekranu – brak komunikatu informującego, że menu zostało rozwinięte.
 • Elementy klikalne
  • Elementy menu głównego nie są dostępne z poziomu klawiatury.
 • LandMarki
  • Serwis nie posiada zdefiniowanych obszarów tzw. landmarków.
 • Tabele
  • W serwisie występują tabele nie posiadające zdefiniowanych komórek nagłówkowych.
 • Dostępność wszystkich elementów na stronie
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Informacja o wynikach wyszukiwania nie jest wyróżniona nagłówkami.
  • Informacja o trafności i ilości odnalezionych wyników przedstawiana jest w języku angielskim.
  • Pole wyszukiwania nie posiada etykiety lub została ona błędnie powiązana.
  • Przycisk wyszukiwania nie posiada tekstowej etykiety.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusa klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Strona zawiera elementy klikalne, które nie są obsługiwane przy użyciu klawiatury.
  • W serwisie występują elementy klikalne bez etykiet lub jednoznacznych tekstów linków.
 • Elementy dynamiczne strony
  • Menu zawiera elementy rozwijalne, które nie są obsługiwane przy użyciu klawiatury.
 • Responsywność (RWD)
  • Układ treści wymusza wielkość i orientację wyświetlania. Skalowanie powoduje ukrywanie części treści.
  • Serwis nie umożliwia dynamicznego dopasowywania zawartości do wielkości ekranu.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
 • Logiczna kolejność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa położenie fokusa klawiatury.
 • Walidacja html/css
  • Strona zawiera błędy walidacji HTML.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Strona zawiera istotne elementy nieidentyfikowane poprawnie przez technologie wspomagające.
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.zielnik.biol.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Maja Graniszewska. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: mgraniszewska@biol.uw.edu.pl, telefon 22 55 26 687. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek CENT III – CNBCH -Żwirki i Wigury 101, Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota)

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Piotr Kostanek

Telefon: 882122691

Email: p.kostanek@cnbc.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejścia do budynku przystosowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp do budynku nie wymaga pomocy osób trzecich.

Korytarze i przejścia

Korytarze i windy w budynku przystosowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami. Poruszanie się po budynku i dostęp do wind nie wymaga pomocy osób trzecich.

Procedury

Brak potrzeby tworzenia procedur – budynek przystosowany i dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, bez konieczności korzystania z pomocy osób trzecich.

Dodatkowa pomoc

W sytuacji potrzeby uzyskania pomocy proszę zgłosić się do portiera.

Łazienki, toalety, szatnie

Budynek wyposażony w oznaczone i przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami toalety oraz łazienki z prysznicami, zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe dostosowania

Etap II budynku wyposażony w oznaczenia numeracji pomieszczeń i przycisków w windach w systemie Braille’a, oraz powiadomienia głosowe w windach.

Dojazd i miejsca parkingowe

Budynek zlokalizowany w sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej, wyposażony w miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.