Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Kalendarz herbarysty

Znów zadanie dla ambitnych: rodzaj Carex czyli turzyce. Kto potrzebuje materiału porównawczego, pod zamieszczonym linkiem znajdzie kolekcję ponad 5 tysięcy turzyc z kolekcji W. Lackowitza. Rośliny zbierane były w XIX wieku głównie z terenu Polski i Niemiec.
- Odnośnik do kolekcji -

Spis publikacji M. Fedorowskiego

Publikacje Michała Fedorowskiego (poza pierwszą wszystkie kolejne publikowane były pod nazwiskiem Federowski)

 • Fedorowski M. 1888. Lud, okolic Żarek, Siewierza i Pilicy: jego zwyczaje, sposób życia, obrzędy, podania, gusła, zabobony, pieśni, zabawy, przysłowia, zagadki i właściwości mowy. T. 1. Bibljoteka Wisły 1. Księgarnia M. Arcta, Warszawa
 • Federowski M. 1889. Lud, okolic Żarek, Siewierza i Pilicy: jego zwyczaje, sposób życia, obrzędy, podania, gusła, zabobony, pieśni, zabawy, przysłowia, zagadki i właściwości mowy. T. 2. Bibljoteka Wisły 2. Księgarnia M. Arcta, Warszawa
 • Federowski M. 1897. Lud białoruski na Rusi Litewskiej: materyały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905. T. 1. Wiara, wierzenia i przesądy z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki. Akademia Umiejętności, Kraków.
 • Federowski M. 1902. Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905. T. 2. Baśnie, przypowieści i podania ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki. Cz. 1. Baśnie fantastyczno-mityczne. Akademia Umiejętności, Kraków.
 • Federowski M. 1903. Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905. T. 3. Baśnie, przypowieści i podania ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki. Cz. 2. Tradycye historyczno-miejscowe oraz powieści obyczajowo-moralne. Akademia Umiejętności, Kraków.
 • Federowski M. 1917. Wspomnienia moje o Michale Poleskim i o Włodowicach. Odczyt Michała Federowskiego ku uczczeniu zgasłego Delegata Towarzystwa Krajoznawczego w Zagłębiu Dąbrowskiem, wygłoszony 2 maja 1917 r. w sali Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, na miesięcznem posiedzeniu tegoż Towarzystwa. Druk Synów St. Niemiry, Warszawa.
 • Federowski M. 1935. Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905. T. 4. Przysłowia, żarcik, wyrażenia stałe oraz zagadki ludu, mieszczan i zagrodowców z okolic Grodna, Sokółki, Białegostoku, Bielska, Wołkowyska, Słonima, Nowogródka, Słucka, Lidy, Wilejki, Święcian i Oszmiany. Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa [red. S. Poniatowski].
 • Federowski M. 1958. Lud białoruski. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905. T. 5. Pieśni. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa [red. A. Obrębska-Jabłońska].
 • Federowski M. 1960. Lud białoruski. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905. T. 6. Pieśni. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa [red. A. Obrębska-Jabłońska].
 • Federowski M. 1960. Lud białoruski. Pieśni frywolne i taneczne. Uzupełnienie do t. 6. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Federowski M. 1969. Lud białoruski. T. 7. Suplement do tomu V i VI. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa [red. A. Obrębska-Jabłońska].
 • Federowski M. 1973. Diabelskie skrzypce. Baśnie białoruskie. Oprac. Aleksander Barszczewski.
 • Federowski M. 1981. Lud białoruski. T. 8. Inedita. Pieśni z archiwum zbieracza. Oprac. M. Czurak. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa [red. A. Obrębska-Jabłońska].