Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Kalendarz herbarysty

Znów zadanie dla ambitnych: rodzaj Carex czyli turzyce. Kto potrzebuje materiału porównawczego, pod zamieszczonym linkiem znajdzie kolekcję ponad 5 tysięcy turzyc z kolekcji W. Lackowitza. Rośliny zbierane były w XIX wieku głównie z terenu Polski i Niemiec.
- Odnośnik do kolekcji -

Bibliografia

Bibliografia Zdzisławy Wójcik

I. Opracowania naukowe (wyniki badań laboratoryjnych i polowych, syntezy, rozprawy, większe artykuły naukowe)
1.    Warunki rozwoju odciętego końca korzenia kukurydzy. Mskr. pracy inżynierskiej, ss. 33. Zakł. Fizjologii Roślin i Chemii Rolnej, Wydz. Rolniczo-Leśny Uniw. Pozn. 1937.
2.    Wyższa roślinność wodna Wielkopolski. Mskr. pracy magisterskiej, ss. 37. Zakł. Botaniki Ogólnej
i Systematycznej, Wydz. Mat.-Przyr. Uniw. Pozn. 1938.
3.    Warunki rozwoju wyizolowanego końca korzenia. – Acta Soc. Bot. Pol. 16/2: 95-125, 1939. (wspólnie
z B. NIKLEWSKIM I M. PESTKĄ)
4.    Omówienie czteroletniego dorobku polskiej literatury naukowej w zakresie wiedzy o populacji (na podstawie bibliografii wybranych problemów ekologicznych). – Ekol. Pol. B, 2, 4: 263-293, 1956. (wspólnie z A. HILLBRICHT)
5.    Zbiorowiska chwastów zbożowych Mazowsza. – Mskr. rozprawy doktorskiej. ss. 149 Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 1964.
6.    Les associations des champs cultivés en Masovie. I. Les associations messicoles. – Ekol. Pol. A., 13(30): 641-682, 1965.
7.    Experimental studies on trophic relationship of terrestrial invertebrates. – W: K. PETRUSEWICZ (red.), Secondary productivity of terrestrial ecosystems., ss. 477-495, Zakład Ekologii PAN, Warszawa-Kraków, 1967. (wspólnie z L. ANDRZEJEWSKĄ, A. BREYMAYER i A. KAJAK)
8.    Evaluation of seed production and its relation to the total primary production of fields – International Studies on Sparrows. – Programe and methods 1: 18-22, Zakład Ekologii PAN, Warszawa, 1967.
9.    Problematyka Międzynarodowego sympozjum produktywności wtórnej ekosystemów lądowych. – Ekol. Pol. B, 13: 95-115, 1967. (wspólnie z J. ŁUCZAK i E. NOWAKIEM)
10.    Les associations des champs cultivés en Masovie. II. Les associations de chaumes de I’alliance Nanocyperion flavescentis. – Ekol. Pol. A., 16: 101-120, 1968.
11.    The role of spiders in the decrease of demages caused by Acridoidea on meadows. Experimental investigations. – Ecol. Pol. A., 16: 755-764, 1968. (wspólnie z L. ANDRZEJEWSKĄ i A. KAJAK)
12.    Udział apofitów i antropofitów w zbiorowiskach segetalnych Mazowsza. – W: Synantropizacja szaty roślinnej. I. Neofityzm i apofityzm w szacie roślinnej Polski. – Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej UW, 25: 109-124, 1968.
13.    Produkcja chwastów na polach i stopień wyżerowania ich nasion przez wróble polne (Passer montanus L.). – Ekol. Pol. B, 1968, 14: 297-301 (wspólnie z J. PINOWSKIM).
14.    Die unkrautproduktion azf den feldern und die Ausnutzung des Unkrautsamens durch die Feldsperlinge. – Der Falke, 16: 256-261, 1969. (wspólnie z J. PINOWSKIM)
15.    The influence of Acridoidea on the primery production of meadow (field experiment). – Ekol. Pol. 18: 89-109, 1970. (wspólnie z L. ANDRZEJEWSKĄ)
16.    Primary production of the herb layer and plant fall in a dry pine forest (Cladonio-Pinetum Kobenza 1930) in the Kampinos National Park. – Ekol. Pol. 18: 393-409, 1970.
17.    Influence des fourmis sur les modifications des sols et des plantes dans le milieu de prairie. –
W: Metods of Study in Soil Ecolory. – Proc. of Paris Symp. UNESCO, ss. 235-240, 1970. (wspólnie
z H. JAKUBCZYK I J. PĘTAL)
18.    Estimation of the effect of phytophagous insects on the vascular plant biomas of meadow. – Ekol. Pol. 19: 173-184, 1971. (wspólnie z L. ANDRZEJEWSKĄ)
19.    Primary production of the herb layer and plant fall in the Vaccinio myrtilli-Pinefum forest association in the Pisz Forest (North-East Poland). – Ekol. Pol. 20: 253-285, 1972. (wspólnie z L. PUSZKAR
i T. TRACZYKIEM)
20.    Podstawy teoretyczne i metodyczne oceny warunków przyrodniczych przy pomocy wskaźników roślinnych. – W: Metody oceny warunków przyrodniczych produkcji rolniczej. – Biul. KPZK PAN 7l: 7-63, 1972. (wspólnie z A. S. KOSTROWICKIM)
21.    The plant communities of root-crops fields in lowlands and highlands of Poland: floristic, ecological and regional differentiation. – Fed. Repert. 84 (7-8): 573-588, 1973.
22.    Primary productivity of a sandy ryefield. – Ekol. Pol. 21: 339-357, 1973.
23.    Ekological analysis of two invertebrate groups in the alder wood and meadow ecoton. – Ekol. Pol. 21: 753-812, 1973. (wspólnie z E. DĄBROWSKĄ-PROT i J. ŁUCZAK)
24.    Zmiany gatunkowe roślin dzikich i uprawnych pod wpływem chemizacji rolnictwa na polach uprawnych – Mskr. dla Ministerstwa Gosp. Teren. i Ochr. Środ., ss. 10, 1973. (wspólnie z H. DOMAŃSKĄ)
25.    Zbiorowiska roślinne pól uprawnych jako wyraz warunków siedliskowych w Beskidzie Niskim. –
W: Rejonizacja chwastów segetalnych dla potrzeb rolnictwa. – IUNG, ss. 182-209, Puławy, 1974.
26.    Wpływ działalności człowieka na zbiorowiska roślinne pól uprawnych. – W: Rejonizacja chwastów segetalnych dla potrzeb rolnictwa. – IUNG, ss. 12-24, Puławy, 1974. (wspólnie z H. DOMAŃSKĄ)
27.    Nowe spostrzeżenia o inwazji tomki ościstej (Anthoxanthum aristatum Boiss.) na Mazowszu. –
W: Sbornik Dokładow: Ekołogiczeskije aspekty mnogoletniego primienienija gerbicidow w sielskom chazjajstwie. – IUNG, ss. 285 -297, Wrocław, 1976. (wspólnie z H. DOMAŃSKĄ)
28.    Les communautes végétales des champs de céréales dans les basses terres et les régions montagneuses de Pologne: differentiation floristique, écologique et régionale. – V-e Colloque International sur I’Ěcologie et la Biologie des Mauvaises Herbes. – T.I., ss. 79-93, Dijon, 1976.
29.    Charakterystyka siedlisk polnych na Pogórzu Beskidu Niskiego metodami biologicznymi. – Prace Geogr. IGiPZ PAN 121, ss. 111, 1977.
30.    Charakterystyka ekologiczna i geograficzna chwastów pospolitych na polach uprawnych Polski. –
W: polski przekład podręcznika M. Markow „Agrofitocenologia”’. ss. 181-244 PWRiL, Warszawa, 1978.
31.    Plant communities of Poland’s cereal fields. Preliminary results of comparative studies. – Acta Bot. Slov. Ser. A 3: 229-238, Bratyslawa, 1978.
32.    Producers. – W: R. T. Coupland (red.), monografia ”Grassland ecosystems of the world: an analysis of grasslands and their use” (29 razdz. w VI części – Croplands). – Cambridge University Press, ss. 305-308, 1979.
33.    Plant communities of Mazovian cultivated fields. III. Root-crop communities. – Pol. Ecol. Stud. 6(3): 545-569, 1980.
34.    Charakterystyka i ocena siedlisk polnych metodami bioindykacyjnymi. – Skrypty SGGW Akademii Rolniczej w Warszawie, ss. 79, Warszawa, 1983.
35.    Consolido-Brometum in Northeastern Poland. – Acta Bot. Slov. Ser. A, Suppl. 1: 327-339, 1984.
36.    Rozwój nauk botanicznych a podstawy naukowe ochrony przyrody w pierwszej połowie XX wieku. – Studia z dziejów ochrony przyrody w Polsce. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, Ossolineum, ss. 77-105, 1985. (wspólnie z W. GRĘBECKĄ)
37.    Spatial differentiation of segetal communities of Łomianki communea and their changes over the last quarter of century. – Pol. Ecol. Stud. XIV 1/2: 123-143, 1988. (wspólnie z E. KMOSEK)
38.    Changes in vegetation, avifauna and small mamals in suburban habitat. – Pol. Ecol. Stud. XIV 1/2: 293-330, 1988. (wspólnie z R. MACKIN-ROGALSKĄ, J. PINOWSKIM i J. SOLONEM)
39.    Bioindykacyjne właściwości roślinności oraz ich wykorzystanie w ocenie stanu środowiska. –
W: R. Olaczek (red.), Zasoby glebowe i roślinne. Użytkowanie, zagrożenie, ochrona. ss. 178-223, PWRiL, Warszawa, 1988.
40.    Zbiorowiska roślinne ściernisk Lubelszczyzny. I. Zbiorowiska siedlisk ubogich. – Acta Agrobot. 42, z. 1/2: 207-228, 1989. (wspólnie z F. PAWŁOWSKIM i M. JĘDRUSZCZAK)
41.    Zbiorowiska roślinne ściernisk Lubelszczyzny. II. Zbiorowiska siedlisk bogatych, umiarkowanie wilgotnych i suchych. – Acta Agrobot. 42, z. 1/2: 229-246, 1989. (wspólnie z F. Pawłowskim
i M. Jędruszczak)
42.    Zbiorowiska roślinne ściernisk na nizinnych kompleksach glebowo-rolniczych południowo-wschodniej Polski. I. Zbiorowiska ze związku Panico-Setarion. Acta Agrobot. 44, z. 1/2: 87-111, 1991. (wspólnie
z F. PAWŁOWSKIM i CZ. TRĄBĄ)
43.    Zbiorowiska roślinne ściernisk na nizinnych kompleksach glebowo-rolniczych południowo-wschodniej Polski. II. Zbiorowiska ze związku Eu-Polygono-Chenopodion. – Acta Agrobot. 44, z. 1/2: 113-135, 1991. (wspólnie z CZ. TRĄBĄ)
44.    The vegetation of forest islands in the agricultural landscape of the Jorka river reception basin in the Masurian Lakeland (North-Eastern part of Poland). – Ekol. Pol. 39, 4: 437-479, 1991.
45.    Adam Wodziczko jako nauczyciel i propagator ochrony przyrody. – Kwartalnik HNiT 4: 47-57, 1992.
46.    Synantropizacja wysp leśnych w krajobrazie rolniczym. – Wiad. Ekol. XL, z. 2: 77-86, 1994. (wspólnie
z A. WASIŁWSKĄ)
47.    The vegetation of the transition zones between forest islands and cultivated fields. – Ekol. Pol. 43, 1/2: 7-50, 1995. (wspólnie z A. WASIŁOWSKĄ)
48.    Problemy synantropizacji szaty roślinnej ze szczególnym uwzględnieniem wysp leśnych. –
W: E. DĄBROWSKA-PROT i J. ŁUCZAK (red.), Problemy ekologii krajobrazu pojeziernego Polski Północno-Wschodniej. – Zesz. Nauk. Kom. „Człowiek i Środowisko” PAN 12: 27-48, 1995.
49.    Specyficzność ekologiczna ekotonów na przykładzie strefy przejścia między lasem a polem uprawnym. – W: E. DĄBROWSKA-PROT i J. ŁUCZAK (red), Problemy ekologii krajobrazu pojeziernego Polski Północno-Wschodniej. – Zesz. Nauk. Kom. „Człowiek i Środowisko”’ PAN 12: 115-142, 1995. (wspólnie
z E. DĄBROWSKĄ-PROT i J. ŁUCZAK)
50.    Zbiorowiska segetalne Pogórza Przemyskiego i jego najbliższego otoczenia. – Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 5: 117-164, 1998.
51.    Zbiorowiska segetalne Pojezierza Suwalskiego. – Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 7: 167-208, 2000.
52.    Oxalido-Chenopodietum polyspermi Sissingh 1942 – zespół chwastów upraw okopowych dolin rzecznych i pogórzy w Polsce. – Prace Geogr. IGiPZ PAN 178: 87-117, 2001.
53.    Rozmieszczenie gatunków charakterystycznych zespołu Papaveretum argemones na terytorium Polski. – Prace Geogr. IGiPZ PAN 179: 253-262, 2001.
54.    Zbiorowiska segetalne Wigierskiego Parku Narodowego. – W: A. RICHLING i J. SOLON (red.) Struktura
i funkcjonowanie Wigierskiego Parku Narodowego. ss. 131-140, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2001.

II. Opracowania drobne (notatki florystyczne, prace w streszczeniu, sprawozdania, wspomnienia, przedmowy itp.)
55.    Wyższa roślinność wodna Wielkopolski. (Streszczenie pracy magisterskiej) – Spraw. Pozn. Tow. Przyj. Nauk za III i IV kw. 1938 r.,3: 216-220.
56.    Zapiski florystyczne z Mazowsza. – Fragm. Flor. Geobot. 5: 177-180, 1959.
57.    Zapiski florystyczne z Mazawsza II. – Fragm. Flor. Geobot. 7: 41-47, 1961.
58.    Stulecie urodzin Józefa Paczoskiego. – Ekol. Pol. B 11: 181-182, 1965. (omówienie konferencji jubileuszowej)
59.    Konferencja nad florą i roślinnością synantropijną Polski. – Ekol. Pol. B 11: 182-185, 1965.
60.    Przedmowa. – W: polski przekład CH. ELTON Ekologia inwazji zwierząt i roślin. ss. 5-7, PWRiL, Warszawa, 1967.
61.    Congressus Bioindicatores Deteriorisationis Regionis (Mezibori, CSSR, 9-14. VII. 1973). – Wiad. Ekol. 20: 161-164, 1974. (wspólnie z H. JAKUBCZYK)
62.    Przedmowa. – W: polski przekład P. DUVIGNEAUD Biosfera jako środowisko człowieka. ss. 11-14, PWRiL, Warszawa, 1975.
63.    Versuch einer soziologisch-ëkologischen und regionalen Gliederung der segetalgesellschaften Polens. (Streszczenie referatu ze zjazdu) – W: Probleme der Agrogeobotanik. Wissenschaftliche Beiträge der M. Luther Universität, 1973/11, ss. (???)  Halle-Wittenberg, 1975.
64.    Przedmowa. – W: polski przekład podręcznika M. MARKOW Agrofitocenologia. ss. 5-7, PWRiL, Warszawa, 1978.
65.    Posłowie i Wnioski. – W: L. RYSZKOWSKI (red), Ekologiczne, medyczne i socjologiczne przesłanki kształtowania obszarów przyrodniczo cennych. ss. 123-138, Oddz. Poznański PWN, 1984. (wspólnie
z K. BIELECKĄ)
66.    Osiem haseł encyklopedycznych (ochrona przyrody, ochrona środowiska, siedlisko, sozologia, środowisko człowieka, środowisko geograficzne, środowisko przyrodnicze, zasoby naturalne). –
W: Encyklopedia ekonomiki rolnictwa. PWRiL, Warszawa, 1984.
67.    Wspomnienie o Kazimierzu Wójciku. – Przegl. Geol. 30: 419-420, 1985. (wspólnie ze Z. WÓJCIKIEM)
68.    Sprawozdanie z konferencji „Gospodarka na obszarach wiejskich a ochrona środowiska” (Poznań, 1983). – W: L. RYSZKOWSKI i J. HAMMAN (red.) Rolnictwo ekologiczne. – Zesz. Prob. Post. Nauk Rol.,
z. 324: 283-298, 1987. (wspólnie z K. BIELECKĄ)
69.    Z teki wspomnień. – W: Aktualne kierunki i perspektywy badań w geobotanice u progu trzeciego tysiąclecia. Wkład profesora Jakuba Mowszowicza w powstanie łódzkiej szkoły geobotanicznej, (materiały pokonferencyjne) ss. 34-36, Wyd. Uniw. Łódz., Łódź 2003.
70.    Wspomnienie o Januszu Bogdanie Falińskim. – Wiad. Bot. Vol. 57 No 1/2: 24-27, Kraków 2013.

III. Opracowania pomocnicze dla nauki (bibliografie, udział w słownikach naukowo-technicznych, podręcznikach, przekłady, redakcje naukowe)
71.    Radziecki twórczy darwinizm. – W: P. WINOGRADOWA (red.), Podstawy biologii miczurinowskiej, ss. 291-328, PWRiL, 1952. (przekład z rosyjskiego rozdziału podręcznika)
72.    P. WINOGRADOWA (red.), Podstawy biologii miczurinowskiej. ss. (???), PWRiL, 1952. (redakcja naukowa przekładu z rosyjskiego)
73.    Rosyjsko-polski słownik rolniczy. ss. (???), PWRiL, Warszawa, 1952. (współautorstwo terminów botanicznych i ekologicznych)
74.    Polska bibliografia wybranych problemów ekologicznych za rok 1953. – Biul. Kom. Ekol. PAN 1: 24-69, 1954. (wspólnie z A. HILLBRICHT)
75.    Bibliografia wybranych problemów ekologicznych za I kwartał 1954 r. – Biul. Kom. Ekol. PAN 2: 25-48, 1954. (wspólnie z A. HILLBRICHT)
76.    Bibliografia wybranych problemów ekologicznych za 1952 r. Ekol. Pol. B, 1, 1-2: 59-73, 1955. (wspólnie z A. HILLBRICHT)
77.    Bibliografia wybranych problemów ekologicznych za II kwartał 1954 r. Ekol. Pol. B, 1, 3-4: 135-141, 1955. (wspólnie z A. HILLBRICHT)
78.    Bibliografia wybranych problemów ekologicznych za II półrocze 1954 r. Ekol. Pol. B, 1, 3-4: 142-153, 1955. (wspólnie z A. HILLBRICHT)
79.    E. ODUM, Podstawy ekologii ogólnej. ss. 560, PWRiL, Warszawa, 1963. (redakcja naukowa przekładu
z angielskiego – wspólnie z K. TARWIDEM)
80.    Francusko-polski słownik rolniczy. ss. 662, PWRiL, Warszawa, 1966. (współautorstwo terminów botanicznych i ekologicznych)
81.    D. R. STODDART, Organizm i ekosystem jako modele geograficzne. – W: Modele w geografii. – Przegl. Zagr. Liter. Geogr. IG PAN 3/4: 56-92, 1969. (przekład z angielskiego – wspólnie z W. RĄCZKOWSKĄ)
82.    CH. ELTON, Ekologia inwazji zwierząt i roślin. ss. 189, PWRiL, Warszawa, 1967. (redakcja naukowa przekładu z angielskiego)
83.    W. TISCHLER, Agroekologia. ss. 485, PWRiL, Warszawa, 1971. (redakcja naukowa przekładu
z niemieckiego)
84.    P. DUVIGNEAUD, Biosfera jako Środowisko człowieka. ss. 286, PWRiL, Warszawa, 1975. (redakcja naukowa przekładu z francuskiego)
85.    M. MARKOW, Agrofitocenologia. ss. 266, PWRiL, Warszawa, 1975. (adaptacja przekładu z rosyjskiego do potrzeb polskiego czytelnika)
86.    E. ODUM, Podstawy ekologii. ss. 678, PWRiL, Warszawa, 1977 . (redakcja naukowa przekładu
z angielskiego – wspólnie z W. MATUSZKIEWICZEM i A. WASILEWSKIM)

IV. Opracowania popularne
87.    Ewolucja świata roślinnego. – W: opracowanie zbiorowe, Agrotechnika T. I: 17-37, PWRiL, Warszawa, 1952.
88.    Przekształcamy naturę roślin. – W: opracowanie zbiorowe, Przewodnik dla działkowca. ss. 483-505, PWRiL, Warszawa, 1954.
89.    Budowa i życie rośliny. – W: opracowanie zbiorowe, Podstawy rolnictwa. Produkcja i jej organizacja.
ss. (???), PWRiL, Warszawa, 1955.
90.    Kalendarz przyrody. ss. 399, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1966. (wspólnie z H. SANDNEREM) – kolejne wydania: II. i III. 1972, IV. 1976, V. 1978, VI. 1995 oraz kilka dodruków.
91.    Kwiaty, które chronimy. – W: Przyroda Polska 11(3): 3-7, 1967.
92.    Gdyby pustynie obradzały jak rafy koralowe. – Mskr. pogadanki wygłoszonej w III Programie Polskiego Radia, ss. 11, Warszawa 1967.
93.    „Lato leśnych ludzi” Marii Rodziewiczówny szkołą miłości przyrody i jej ochrony. – Mskr. artykułu nie opublikowanego, ss. 9, Warszawa 1990.

V. Opracowania spoza kręgu nauk przyrodniczych
94.     Z życia harcerek w Afryce lat czterdziestych. – W: K. WYCZAŃSKA (red.), Harcerki 1939-1945. II. Relacje-Pamiętniki. ss. 749-760, Inst. Historii Polski PAN, PWN, Warszawa, 1985.
95.    Wspomnienia harcerskie z Afryki Wschodniej z lat Drugiej Wojny Światowej. – W: B. PANCEWICZ (oprac.), Harcerstwo w Afryce 1941-1949. ss. 10-16, Harcerska Komisja Historyczna, Londyn, 1985.
96.    Wspomnienia harcerskie z Afryki. – Sybiracy 3 (42): 14-15 i 24-26, Warszawa, 1992. (przedruk z poz. 94)
97.    Trzy ogólne charakterystyki sytuacji w polskich osiedlach uchodźczych w Afryce Wschodniej, Ugandzie
i Tanganice, wspomnienia z czterech polskich osiedli – Makindu, Masindi, Tengeru i Morogoro, dwa artykuły problemowe: o sytuacji w szkolnictwie i o znaczeniu harcerstwa dla dzieci tułaczych. –
W: opracowanie zbiorowe, Tułacze dzieci. (album). ss. 329 (w tym ww. teksty ss. 128-133, 137-139, 155-158, 191-192, 288-297), Archiwum Fotograficzne Tułaczy, Warszawa, 1995. (ponadto współudział w redakcji całości)
98.    Afryka lat czterdziestych we wspomnieniach instruktorki harcerskiej. ss. 58, Koło Harcerek i Harcerzy
z lat dawnych, Londyn, 1997.
99.    Dwanaście ogólnych charakterystyk sytuacji uchodźctwa polskiego w poszczególnych regionach, krajach czy osiedlach uchodźczych (na Bliskim Wsch., w Afryce, Afryce Wsch., Afryce Pd., Libanie, Rodezji Pn. i Pd. oraz Nowej Zelandii, osiedlach w Teheranie, Ahwazie, Rongai, Tengeru i Ifundzie), siedem krótkich notek o poszczególnych osiedlach (Isfahanie, Masindi, Koja, Kondoa, Morogoro, Abercorn, Digglefold), dwa teksty problemowe (nt. czasu wolnego od nauki w szkole i odchodzenia chłopców do wojska). – W: opracowanie zbiorowe, Polska szkoła na tułaczych szlakach. (album).
ss. 484 (w tym ww. teksty ss. 31-33, 48, 62, 88, 185-191, 193-194, 203, 227, 247, 280, 294, 300, 328, 332-334, 402, 416, 435, 446), Archiwum Fotograficzne Tułaczy, Warszawa, 2004. (ponadto współudział w redakcji całości)
100.    Wspomnienia harcerskie z Afryki Wschodniej z lat II wojny światowej. – W: Kalendarz Harcerki 2012, ZHR Organizacja Harcerek, ss. 180-183, Kraków 2011. (przedruk z poz. 96)
101.    Mój afrykański krzyż harcerski. – W: T. SIKORSKI, Krzyż harcerski 1913-2013. Oficyna Pamiątki Przeszłości SIKORSKY, ss. 107-111, Warszawa-Kraków 2014.
102.    Zdzisława – z ukochanym przez tajgę. – W: A. HERBICH, Dziewczyny z Syberii. Wyd. Znak Horyzont, Kraków 2015.

Warszawa, styczeń 2015 r.
[wykaz pierwotnie przygotowany przez Z. Wójcik w 2001 r., wg wzoru od zespołu autorskiego
opracowania „Kto jest kim w botanice polskiej” (przed II wyd., które się nie ukazało);
w styczniu 2015 r. uaktualniony przez córkę Bożennę Wójcik w porozumieniu z Z. Wójcik,
uzupełniony też w kwietniu 2016 r.]